Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Zoo beminnen, dat wy hem geen kwaed doen dat 1 •wy zeiven niet zouden willen lyden, en hem het 1 goed zoeken te bewyzen dat wy ons zeiven wenschen. 7. V. Wie verstoet gy door onzen noeste? A. Alle redelyke Schepselen, die met ons deel kunnen 1

hebben in de Goddclyke glorie.

8. V. Welk is het kort begryp van alles wat wy om ■ de Liefde te onderhouden moeten doen?

A. De Wet Gods, gedeeld in tien geboden.

9. V. Wie heeft de tien Geboden gegeven?

A. God zelf heeft die van in het begin ingedrukt in de herten der menschen, daerna aen Moyses die gegeven in twee steenen tafelen geschreven, en Christus heeft ze vernieuwd in het Nieuw Testament.

10. V. Zeg de tien Geboden Gods.

A. 1. Ik ben de Heer uw God; gy zult geene vreemde Goden hebben voor myne oogen. Gy zult u geen gesneden beeld noch eenige gelykeois maken. Gy zult die niet aenbidden noch godsdienstig eeren.

2. Gy zult den naem van den Heer uwen God niet ydelyk gebruiken.

3. Wees gedachtig dat gy den Sabbatdag heiligmaket.

4. Eer uwen vader en uwe moeder, opdat gy lang moget leven op Je aerde.

5. Gy zult niet doodslaen.

6. Gy zult geen overspel doen.

7. Gy zult niet stelen.

8. Gy zult tegen uwen naeste geene valsche getuigenis geven.

9. Gy zult uws naesten huisvrouw niet begeeren. 10. Gy zult zyn huis niet begeeren, noch zyn land,

noch zynen knecht, noch zyne dienstmeid, noch zyncn os, noch zynen ezel, noch iet van al wat hem toebehoort.

Sluiten