Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EEN-EN-TWINTIGSTE LES.

VAN HET EERSTE GEROD.

1. V. Wat wordt ons heiast in het eerste Gebod? A. Dat wy eenen God alleen zullen bekennen, aen-

roepen en dienen.

2. V. Welke zonden geschieden tegen het eerste Gebod? A. Alle afgodery, superstitie, toovery, keltery, en alle

andere ongeloovigheid, wanhoop eb haet van God.

3. V. Wat zyn afgoden?

A. Beelden of andere dingen die gehouden worden voor God, daer zy nogtans maer schepselen zyn.

■4. V. Wat kwaed doen de tooveraers?

A. In plaets van God, nemen zy den duivel tot hunnen Heer, aen denwelken zy zich zclven verbonden hebben.

5. V. Mag men wel by tooveraers of waerzeggers te rade gaen?

A. Geenszins : want dit is God afgegaen en den duivel aengehangen, van denwelken deze weten hetgeen zy zeggen.

6. V. Wat is superstitie?

A. Het ongoddelyk gebruik van eenige woorden of teekenen tot een zeker werk, tot hetwelk deze geene kracht hebben, noch uit de natuer, noch van God, noch door de instelling der H. Kerk.

7. V. Is het superstitie te gebruiken het Agnus Dei, gewyde heersen, palmen, assche, vruchten?

A. Geenszins : want deze dingen hebben kracht door het gebed, dat nacr dc instelling der H. Kerk daerover gesproken is.

Sluiten