Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. V. Hoe misdoen de Ketters tegen het eerste Gebod? A. Dat zy niet geloovende hetgene God- voorhoudt door

de H. Kerk, God leugenachtig maken en zoo hem loochenen.

9. V. Hoe moeten wy ons tot de Ketters gedragen? A. Wy moeten hunne verkeering altyd neerstiglyk

schouwen, maer allermeest in kerkelyke en geeslelyke zaken.

DE TWEE-EN-T WINTIGSTE LES.

VAN DE HEILIGE BEELDEN EN DE RELIQTJIEN.

1. V. Is het tegen de eer Gods, dat wy de Heiligen eeren of aenroepen ?

A, Neen : want wy eeren die niet als Goden, maer als vrienden en dienaers van den waerachtigen God.

2. V. Wat onderscheid is er tusschen het gebed dat wy God, en hetgeen dat wy zyne Heiligen opdragen ?

A. Dat wy God aenbiddcnde, hem bekennen te wezen onzen oppersten Heer en de fontein van alle goed; en daerom begeeren wy dat hy ons geve hetgene wy verzoeken : maer de Heiligen kennen wy als vrienden en voorsprekers, die by God met ons en voor ons bidden.

5. V. Hoe weten de Heiligen wat wy begeeren of tot hunner eer doen?

A. Zy weten dit klaerlyk door God, en zien het in de Goddelyke Natuer.

4. V. Misdoen de Katholyken tegen het eerste Gebod, als zy beelden maken?

A. Neen : want zy maken de beelden alleenlyk tot gedachtenis van God of van zyne Heiligen.

Sluiten