Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. V. Is het kwaed dat men voor de beelden knielt, licht ontsteekt, of bidt?

A. Neen : want deze eer geschiedt niet aen de beelden maer aen God of zyne Heiligen, die wy ons voorstellen door het aenzien der beelden.

6. V. ff at profyt doen ons de beelden?

A. Zy ververschen ons geheugen en maken ons indachtig hetgeen wy wel dienen -te weten; zy vertoonen ons het leven der Heiligen, en de manier op dewelke zy tot de glorie gekomen zyn ; zy verwekken onze liefde tot God en zyne Heiligen; zy helpen ons om aendachtiglyk te bidden.

7. V. ff at heet gy Reliquiën der Heiligen?

A. De ligchamen, gebeenten, kleederen en al wat de Heilige menschen ons hebben achtergelaten als zy yan hier gescheiden zyn.

V. ff aerom eeren wy ae lieitquienf

A. Ten eerste, omdat het panden zyn en gedenkenissen , die ons van onze goede en groote vrienden zyn achtergelaten; ten tweede, omdat die ligchamen tempels zyn'geweest van den H. Geest; ten derde, emdat zy werktuigen zyn geweest van alle deugden; ten vierde, omdat zy eens verheven zullen worden by God.

DE DRY-EN-TWINTIGSTE LES.

VAN HET TWEEDE GEBOD.

t'. V. ff at verbiedt God in het tweede Gebod?

A. Alle oneer die den Goddelyken Naem aengedaen

wordt door blasphemeren, ligtveerdig zweeren, of

breken van belofte.

Sluiten