Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. V. In wat manier geschiedt blasphemie?

A. Als men God of zyne Heiligen iet toeschryft dat tegen hunne eer is, of iet loochent dat hun toekomt, of van dezelve spotsgewys spreekt.

3. V. ff at is eed doen of zweeren?

A. God of iet dat God merkelyk aengact, nemen tot

getuige van hetgene men zegt. •4. V. Is het altijd kwaed en verboden te zweeren? A. Neen : want het is deugdelyk als de eed geschiedt

met goed oordeel, regtveerdigbeid en waerheid;

maer het is zonde als er eene van deze voorwaerden

ontbreekt. 8. V. ff ie zweert met goed oordeel? A. Die niet zweert dan uit nood cn goede réden.

6. V. ff ie zyn ze die zweeren tegen de regtveerdigheid? A. Die met eed bevestigen te doen hetgene kwaed en

. verboden is; en deze eed mag niet gehouden worden.

7. V. ff at is zweeren tegen de waerheid!

A. Iet met eed bevestigen dat men zekerlyk weet of i meent valsch te wezen, of ook waer men aen twyfelt.

8. V. Is het ook goed en deugdelyk God of zyne Heiligen iet te belovenl

A. Ja, als hetgene men belooft uit zich zelve goed is, en als men van zin is het te volbrengen.

DE VIER-EN-TWINTIGSTE LES.

VAN HET DERDE EN VIERDE GEBOD.

1. V. ff elke Heiligdagen zyn wy schuldig te vieren! A. De Zondagen en andere Feestdagen, die van de H. Kerk ingesteld zyn.

Sluiten