Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. V. fVat moeten wy doen om de Feestdagen te vieren? A. Ophouden van alle werken die op zulke dagen

verboden zyn,. en ons begeven tot godsdienstigheid.

3. V. tVelke werken worden meest verboden?

A. Slavelyke ambachten en werken, ten ware de nood het anders vereischte; daercnbovcn koopmanschappen, gedingen of processen.

4. V. IVat zyn wy schuldig te doen op de Feestdagen? A. Ten minste Misse te hooren, hoewel wy ook dan

bchoorcn in Sermoenen, Christelyke leeringen en andere Kerkelyke diensten tegenwoordig te zyn.

5. V. tVie verstoet gy door Vader en Moeder in het vierde Gebod ?

A. Onze ouders van wie wy geboren zyn, en alle Oversten, zoo geestelyke als wereldlyke.

6. V. IVat zyn wy onze Ouders schuldig?

A. Inwendige en uitwendige eer, gehoorzaemheid en behulpzaemheid»

7. V. Zyn wy schuldig alles te doen wat onze Ouders gebieden ?

A. Ja, als het niet kwaed is en tegen God niet strydt.

8. V. tVat belooft God aen de kinderen die hunne Ouders eeren ?

A. Een lang en gelukkig leven, en namaels het ecuwig leven.

9. V. tVaerom moeten wy onze Ouders zoo eeren? A. Omdat ons alle goed uaest God van hen komt, en

zy ons in Gods plaets regeren.

Sluiten