Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VYF-EN-TWINTIGSTE LES.

VAN HET VYFDE, ZESDE EN NEGENDE GEBOD.

1. V. ff at verbiedt het vyfde Gebod!

A. Zich zclven of eenige andere menschen, zonder wettige magt en reden, dood te slaen, te kwetsen, merkelyk te hinderen of daertoe raed of hulp te geven.

2. V. Misdoen zy alleen tegen 'het vyfde Gebod die met er daed iemand hinderen!

A. Neen; maer ook degenen die iemand vermaledyden, kwaed wenschen, gramschap of haet en nyd in het hert dragen.

5. V. ff at leert ons Christus te doen aen onze vyanden! A. Hy leert ons alle ongelyk te vergeven, voor onze

vyanden te bidden, en ook het kwaed met goed te loonen.

4. V. Is het meerder kwaed geestelyke persoonen te slatn of te kwetsen dan wereldlyke?

A. Ja, want boven de zonde vallen deze slager» in den Ban van de H. Kerk.

S: V. ff at verbiedt het zesde Gebod!

A. Overspel, onkuischheid en alle oneerlyke aenrakingen, in wat manier en onder welke persoonen dat ze mogten geschieden; ja ook oneerlyke woorden, zangen, en gebruik van onzuivere boeken en beelden.

6. V. ff ie misdoen tegen het negende Gebod!

A. Die den wil hebben om onkuischheid te doen, of wetens en willens behagen nemen in onkuische gedachten.

7. V. ff at middel is er tegen de onkuischheid!

Sluiten