Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. V. Wie heeft de Geboden der H. Kerk ingesteld? A. De Oversten der H. Kerk, die ook den Sabbat

hebben veranderd in den Zondag.

4. V. Zyn wy schuldig de Geboden der H. Kerk tt onderhouden?

A. Ja, zoowel als de Goddelyke Geboden, aengeziea zy gegeven zyn van degenen die in Gods plaets ons regeren.

8. V. Waerom zyn de Feestdagen ingesteld?

A. Om op die dagen eenige zonderlinge weldaden die alsdan geschied zyn, te overleggen, en over dezelve God te danken; ook om de werken der Heiligen te beter na te volgen, en hunne gebeden te verzoeken .

6. V. Hoe moeten voy Misse hooren?

A. Met groote eerbiedigheid en aendachtigheid.

7. V. Is het genoeg een deel-te hooren?

A. Wy zyn verbonden eene heele te hooren, en geen merkelyk deel achter te laten.

DE ACHT-EN-TWINTIGSTE LES.

VAN HET DERDE, VIERDE EN VYFDE GEBOD DER II. KERK.

m V. Wat is vasten?

A. Vasten is zich wachten van eenige verboden spys, en maer eens daegs zyne nooddruft nemen.

2. V. Wie zyn schuldig te vasten?

A. Al degenen die rot hunne jaren gekomen zyn, en door ziekte, weekheid of zwaren arbeid niet verontschuldigd zyn. •

5. V. Wanneer moet men vasten?

A. Op al de dagen die de H. Kerk ons voorhoudt,

Sluiten