Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HST TIERDE DEEL.

DE NEGEN-EN-TWlNTIGSÏjE LES.

VAN DE BB. SAKRAMENTEN.

1. V. Wat is een Sakrament?

A. Een uitwendig teeken van Christus ingesteld, beteekenende eene zonderlinge gratie, die ons door hetzelve gegeven wordt.

2. V. Hoeveel Sakratnenten zyn er? A. Zeven.

5. V. Zeg de zeven Sukramenlen.

A. |{ Het Doopsel. 2. Het Vormsel. 5. Het H. Sakrament des Autaers. 4. De Biecht, 5. Het H. Olysel. 6. Het Priesterschap. 7. Het Houwelyk.

4. V. Waeruit hebben wy dat er zeven Sakratnenten zyn, noch min noch meer?

A. Uit de gedurige leering en overlevering van de H. Kerk.

5. V. Wellte intentie of meening is den dienaer van noode in het bedienen der HH. Sakramenten?

A. Eene opregte meening om te doen hetgene dat Christus ingesteld heeft, of dat de H. Kerk doet.

6. V. Wordt de kracht van de Sakramenten ergens door belet?

A. Ja, door de zónden, de geveinsdheid en onbakwaemheid van degenen die ze ontvangen.

7. V. Mogen alle Sakramenten dikwyls ontvangen worden?

A. Neen; want het Doopsel, Voormsel en Priesterdom,

Sluiten