Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat zy een zeker en altyddurend teeken in de ziel printen, mag men maer eens ontvangen; maer de andere vier mogen naer gelegenheid tot verscheidene reizen gebruikt worden.

'i V. Zyn de Ceremoniën ,noodig tot de Sakramenten?

l. Neen, want, de Sakramenten bestaen ook zonder de Ceremoniën, maer deze dienen om die met meerder eer aen te dienen,.en de kracht van dezelve ons voor oogen te stellen.

DE DERTIGSTE LES.

VAN HET DOOPSEL.

I. V. Waf is liet Doopsel?

A. Het eerste en noodigste Sakrament in hetwelk door de uitwendige wassching en de aenroeping van de H. Dryvuldigheid, de mensch gezuiverd wordt van alle zonden.

2. V. Aen wie is het Doopsel noodig?

A. Aen alle menschen die de gratie Gods willen bekomen, en'tot de eeuwige zaligheid geraken.

5. V. Wien staet het toe te doopen?

A. 'T is het ambt van den Priester; in den nood nogtans mag een iegelyk doopen.

4. V. Waermede moet men doopen?

A. Met waerachtig en natuerlyk water, als met putwater, regenwater, fonteinwater, zeewater.

">. V. Welke woorden moet mm spreken in het Doopsel?

A. Deze ( zonder dewelke het Doopsel van geener weerde zoude zyn») : Ik doop u, in den naem des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geesls.

li. V. Mag men tweemael gedoopt worden?

Sluiten