Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Dat is ongeoorloofd, ten ware op conditie, als men met reden twyfelt of men gedoopt zy.

7. V. Wat krygen tcy door het Doopsel?

A. Vergiffenis van de Erfzonde en van alle andere voorgaende zonden, en ook van de pynen daertoe staende.

8. V. Welk is de pligt van Peters of Meters .die gebruikt worden in het Doopsel, en ook in het Vormsel?

A. -Tc bezorgen dat degenen, die zy geheven, of tot het Vormsel geleid hebben, onderwezen worden in hetgeen de zaligheid aengaet; immers als de Ouders hunne pligt niet zouden doen.

9. V. Wat bereiding is er van noode tot het Doopsel? A. Die tot hun versténd gekomen zyn, moeten'ónder-

wezen zyn in het Geloof, en leedwezen hebben van hunne zonden.

10. V. Waertoe dienen al de Ceremoniën die in het Doopsel gebruikt worden?

A. Tot onderwyzing en betooning van de kracht en .: uitwerking des Doopsel.

DE EEN-EN-DERT1GSTE LES.

VAM HET VORMSEL.

1. V. Wat is het Vormsel?

A. Een. Siskrament dat van den Bisschop wordt gegeven aen diegenen die gedoopt zyn, in hetwelk door dc zalving en de heilige woorden, gratie en sterkte wordt gegeven om het Geloof vastelyk te belyden.

2. V. Wanneer moet men het Vormsel ontvangen? A. Als men tot de jaren van verstand gekomen is, en

daertoe bekwaemheid heelt.

Sluiten