Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VYF-EN-DERTIGSTE LES.

VAN HET H. OLYSEL EN HET PRIESTERDOM.

1 V. Wat is het H. Olysel?

A. Een Sakrament in hetwelk door de H. Zalving,

de zieken in hunne ziekten en hunnen uitersten

nood verligt en geholpen worden.

2. V. Aen wie wordt het ff. Olysel gegeven?

A. Aen de zieken die tot de jaren van verstand gekomen zynde, in nood zyn van sterven.

3. V. Hoe dikwyls mag men het H. Olysel ontvangen? A. Eens in eene ziekte, maer in verscheidene ziekten

zoo dikwyls als men zoude vervallen wezen*

4. V. ff at profyt geeft ons. het H. Olysel?

A. Ten eerste, het verligt de zieken; ten tweede, het vermindert de bekoring; ten derde, het vergeeft dc dagelyksche zonden ; ten vierde , het neemt weg de vergetene doodzonden; ten vyfde, het helpt ook de zieken tot gezondheid, als het zalig is.

5. V. ff at is het Priesterdom?

A. Een Sakrament door hetwelk dc dienaers der H. Kerk magt ontvangen en gratie om hun ambt bekwamelyk te bedienen.

6. V. Zyn al de dienaers der H. Kerk even groot? A. Geenszins : want onder deze zyn zeven trappen of

staten, waervan de hoogste is het Priesterdom of de priesterlyke staet.

7. V. Welke magt hebben de Priesters meer dan de andere: dienaren der H. Kerk?

A. De magt om in Christus naem de zonden tc vergeven , en door hun woord het brood en den wyn

Sluiten