Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te veranderen in bet Ligchaèm en bet Bloed des Heeren.

8. V. Mag een iegelyk de heilige Wyding ontvangen?

A. Geenszins : want de wyding van Subdiaken, Diaken, en Priester, vereischt zekeren ouderdom, geleerdheid en ook belofte van zuiverheid.

DE ZES-EN-DERTIGSTE LES.

VAN HET HOÜWELYE..

1. V. Wat is het ff ouwelijk?

A. Een Sakrament door hetwelk man en vrouw wettelyk verbonden worden, en gratie ontvangen om kinderen tot Gods glorie op te brengen.

2. V. Wat is de ondertrouw die gemeenlyk voorgaet? A. Deze is eene enkele belofte van malkander te

trouwen op bekwamen tyd.

3. Y. Mag het Houwelijk van een iegelyk ontvangen worden en met alle menschen?

A. Neen : want niet met degenen die belofte van zuiverheid gedaen hebben, noch met ongeloovigen, of zekere geestelyke persoonen, of degenen die maegschap zyn, cn sommige anderen.

4. Y. Zou het Houwelyk met deze aengegaen immers goed wezen?

A. Met sommige zou het van geener weerde wezen : als met geestelyke persoonen, of met ligchamclyk maegschap tot den vierden gracd, of ook met geestelyk maegschap.

S.. V. Wat is geestelyk maegschap?

A. Hetwelk door dc stelling van dc II. Kerk bestoet

Sluiten