Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ACHT-EN-DERTIGSTE LES.

VAN DE DOODZONDE.

1. V. Wal is eene doodzonde?

A. Eene zonde zoo strydende tegen de wet Gods, dat zy ons gelieellyk berooft van de Goddelyke liefde, die het leven onzer zielen is.

2. V. Is het al doodzonde dat tegen Gods gebod geschiedt ?

A. Neen : als het gedaen wordt zonder, vol verstand en vryen wil, of als de zaek in haer zelve klein is.

3. V. Waeraen zal men in twyfeling kennen, dat eenige zonde doodelyk is?

A. Is 't dat zy vrywillig gedaen wordt en grootelyks strydt tegen de eer Gods, of de welvaert van onzen evennaeste.

4. V. Wat verliezen wy door de Doodzonde?

A. Ten eerste, de Goddelyke gratie; ten tweede, de verdiensten van onze goede werken; ten derde, de Hemelschc glorie.

5. V. Waertoe brengt ons de' Doodzonde?

A. Tot eene schandelyke slaverny des duivels, en de pynen der Hel.

6. V. Welke heet men Hoofdzonden?

A. Die gelyk oorsprongen zyn en beginselen van veel andere zonden.

7. V. Hoeveel Hoofdzonden zyn er?

A. Zeven: 1. Hooveerdigheid; 2. Gierigheid; S. Onkuischheid; 4. Nyd; B. Gulzigheid; 6. Gramschap; 7. Traegheid.

8. V. Welke noemt men zonden legen den heiligen Geest?

Sluiten