Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goddelyke gratie; ten vierde, zy verdienen den eeuwigen loon.

8. V. 1» God ons iet schuldig voor onze goede werken? A. Volgens zyne belofte is Hy ons schuldig den eeuwigen

loon en de glorie des Hemels.

9. V. Waeruit hebben onze werken de kracht om den Hemel te verdienen ?

A. Uit de verdiensten van Jcsus-Christus en de Goddelyke beloften.

10. V. Welke zyn de vruchten des H. Geesls?

A. Deze twaelf, die de H. Geest in ons komende, uitwerkt; te weten : liefde, blydschap, vrede, verduldigheid, goedertierenheid, goedheid, langmoedigheid, zachtmoedigheid, getrouwigheid, zeegbaerheid, eerbaerheid , reinigheid.

DE VEERTIGSTE LES.

VAN DE WERKEN DER BERMHERTIGHEID.

1. V. Wat zyn werken van Bermhertigheid ?

A. Deugden door welke wy andere menschen in hunnen ligchamelyken of geestelyken nood uit bermhertigheid bystaen.

2. V. Hoeveel ligchamelyke werken der Bermhertigheid zyn er?

A. Zeven , te weten : 1. De hongerigen spyzen; 2. De dorstigen laven; 3. De naekten kleeden; 4. De vreemdelingen herbergen; S. De zieken bezoeken; 6. De gevangenen verlossen; 7. De dooden begraven.

5. V. Is men somtyds schuldig arme menschen aelmoezen te geven ?

Sluiten