Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Ja, als zy in den uitersten of in grooten nood

zyn, en wy hen helpen kunnen. 4. V. fVanneer zyn de werken der Bermhertigheid

allermeest verdienstig? A. Als zy geschieden aen arme mensehen, allecnlyk

uit liefde Gods of om Gods wil. li. V. IVat loon mag men verwachten voor de werken I

der Bermhertigheid ? A. Den eeuwigen loon, dien Christus in de tegen- |

woordigheid van alle menschen in het laetstc

Oordeel zal geven.

6. V. Waerom worden de ligchamen der Christenen j in de kerken of op gewyde plaetsen begraven?

A. Ten eerste, omdat die plaetsen betere gelegenheid 1 aen de levenden geven om voor hen tc bidden; j ten tweede, omdat zy deelachtig worden van de gebeden en de Missen die daer geschieden; ten derde, omdat zy geholpen worden door de gebeden der Heiligen die daer geëerd worden; ten vierde, I omdat zy deelachtig worden van de zegening der plaetsen.

7. V. Welke zyn de geestelyke Werken der Bermher- ! tigheid?

A. Deze zeven : 1. De zondaers straffen; 2. De •nwetenden leeren; 3. Voor de zaligheid des nacsten 1 bidden; 4. De twyfclachtigen goeden raed geven; 5. De bedroefden vertroosten; 6. Het onregt verduldig lyden; 7. Hetgeen tegen ons misdaen is, • vergeven.!

8. V. Wien staet het meest toe de zondaers te straffen en te onderéayzen?

A. Allen Ouders, Meesters cn Oversten, en dengenen ]

die den last der zielen dragen, f). V. Voor wie zullen wy bidden?

Sluiten