Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Voor alle menschen die tot de eeuwige zaligheid kunnen komen, het zy dat ze nog leven, of dat ze overleden zyn.

10. V. IVat ongelijk moeten wy uit bermhertigheid vergeven ?

A. Alle ongelyk, hoe groot het ook mogte wezen, en hoe dikwyls het zoude mogen geschied zyn.

DE EEN-EN-VEERTIGSTE LES.

VAN 1)E VIER UITERSTEN.

1. V. Welke is de beste middel om ons te verwekken tot haet der zonden en begeerte der deugden'!

A. Een aendaehtig overdenken van de Uitersten des menschen.

2. V. Hoeveel Uitersten des menseken zyn er?

A. Vier, te weten : de Dood, het Oordeel, de Hel en de Hemelsche Glorie.

3. V. Wien komen de vier Uitersten toe?

A. De Dood en het Oordeel aen alle menschen; de Hel aen degenen die in doodzonde sterven; de Hemelsche Glorie aen degenen die sterven in Gods gratie.

i. V. Wat is er van de Dood te gelooven?

A. Dat niemand die geboren is, haer kan ontgacn .

en daerenboven, dat zy ons kan overkomen, als

wy het minst vreezen. 3. V. Wat zwarigheid heeft het Oordeel? A. Ten eerste, dat een iegelyk daer zal moeten te

voorschyn komen; ten tweede, dat de Regter on-

bewegelyk zal wezen ; ten derde, het vonnis on-

wederroepelyk.

Sluiten