Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. V. tVat zullen de verdoemde zielen lyden in de Hel? A. Ten eerste, de onbegrypelyk zware berooving van

' het Goddelyk aenschyn; .ten tweede, de knaging van de consciëntie; ten derde, het derven van al wat ze eenigzins zoude mogen troosten; ten vierde, den brand van het smertend en onblusschelyk vuer; ten vyfde en boven al, de ellendige eeuwigheid.

7. v. Welk is de meeste blydschap des Hemels ?

A. Het Goddelyk aenschyn te aenschouwen, en in God alle goed te genieten.

8. V. Zullen alle Heiligen gelyk zyn in glorie"!

A. Neen; maer elk zal hebben naer zyne verdiensten.

9. V. Wat zullen de Zaligen behalve het opperste goed nog hebben?

A. Het schoone gezelschap der Engelen, de gemeenschap van alle Heiligen, eene blydc gedachtenis van de altyddurende zalige eeuwigheid.

10. V. Welke gaven zullen de ligchamen der zaligen hebben?

A. Ten eerste, zy zullen blinken boven alle klaerheid; ten tweede, vlytig zyn en snel boven al wat ligt en snel is; ten derde, subtiel, zoo dat hen niets zal kunnen beletten; ten vierde en ten laetste, onsterfelyk en heel onlydelyk.

Denk op uwe uitersten,

En gy zult in der eeuwigheid niet zondigen.

EINDE.

Sluiten