Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBEDEN

VOORGESCHREVEN DOOR ZYNE HOOGWEERDIGHEID

DEN BISSCHOP VAN BRUGGE,

AEN AL DE GELOOVIGF.N VAN ZYN RISDOM.

MORGENGEBED.

In den Naem des Vaders, en des Zoons, en des H. Geests. Amen.

Myn Beer en myn God! ik aenbid u : ik erken dat gy myn Opperste Heer en Meester zyt, en dat ik ten opzigte van u, maer een enkel niet ben.

Myn Heer en myn God! ik offer u op myne ziele en myn ligchaèm, myne gepeizen, genegenheden, woorden cu werken , myne Vreugden en kruisen, myn welvaren en lyden, myn leven en myne dood, in de vereeniging van den arbeid, het lyden en de dood van onzen Heer Jesus-Christus; tot uwe eer en glorie, tot voldoening voor myne zonden, tot lafenis der geloovige zielen in het vagevuer, tot bekeering van alle zondaren en zondaressen, en tot volherding der regtveerdigen. Ik maek een vast voornemen van dezen dag christelyk over te brengen, en ik wil liever duizend macl sterven, dan u door eenige zonde te vergrammen. Bermhertige God, geef ray de gratie om dit voornemen wel te volbrengen.

ONZE VADER.

. Onze Vader die in de hemelen zyt; \. Geheiligd zy uw Naem. 2. Ons toekome uw ryk.

S. Uw wil geschiede op de aerde. als in den hemel.

4. Geef ons heden ons dagelyksch brood.

5. En vergeef ons onze schulden, gelyk wy vergeven

onze schuldenaren.

6. En leid ons niet in bekoring.

7. Maer verlos ons van den kwade. Amen.

Sluiten