Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEES BEGROET.

' Wees gegroet, Maria, vol van "gratie; de Heer is met u ; gebenedyd zyt gy boven alle vrouwen , en gebenedyd is de vrucht uws ligchaems Jesus. Heilige Maria, Moeder Gods , bid voor ons, arme zondaers, nu, en in de ure onzer dood. Amen. jp§^«t«j

HET SYMBOLU5I DES GELOOFS.

1. Ik geloof in God, den Vader almagtig, Schepper des

hemels en der aerde.

2. En in Jesus-Christus zynen eenigen Zoon, onzen Heer;

3. Die ontvangen is van den H. Geest, geboren uit de

Maegd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontias Pilatus; is gekruist,

gestorven en begraven;

5. Die nedergedaeld is ter helle; ten derden dage ver¬

rezen van de dood;

6. Die opgeklommen is ten hemel, en zit ter regler hand

• Gods zyns Vaders almagtig;

7. Van daer zal hy komen oordeclen dc levenden en

de dooden.

8. Ik Geloof in den H. Geest;

9. De heilige katholyke Kerk; gemeenschap der Heiligen;

10. Vergiffenis der zonden;

11. Verryzenis des vleeschs;

12. Het eeuwig leven. Amen.

DE TIEN GEBÓDEN GODS.

1. Boven al bemint eenen God.

2. Ydelyk en zweert noch en spot.

3. Viert de Heiligdagen al te gader.

4. Eert vader en moeder,

5. Met wille of met werken slaet niemand dood.

6. Eu doet geen oversp5lj-,noch onkuischheid ooit.

7. Wacht u van stelen en onregtveerdig leven.

8. Gy zult geene getuigenis der valschheid geven.

9. En begeert niemands bedgenoot.

10. Noch iemands goed, 't zy klein of groot.

Sluiten