Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gy hebt veropenbaerd, en de H. Kerk my voorhoudt te gelooven; omdat gy de opperste en onfaelbare waerheid zyt.

In dit geloof wil ik leven en sterven.

Ik geloof in het byzonder, dat er is een God; dat er zyn dry goddelyke persoonen, God de Vader, God de Zoon, God de H. Geest; dat God de Zoon voor ons is mensch geworden; dat God is de looner van het goed en de itraffer van het kwaed.

Akt van Hoop.

Myn Heer en myn God! ik hoop dat gy my door de verdiensten van Jesus-Christus, zult geven vergiffenis van myne zonden, gratie om wel te leven en hiernamaels het eeuwig leven; omdat gy tot ons oneindig goed zyt, almagtig en getrouw in uwe beloften.

In deze hoop wil ik leven en sterven.

Akt van Liefde.

Myn Heer en myn God! ik bemin u boven al, uit geheel myn hert; omdat gy het opperste goed zyt; en ik bemin mynen evennaeste gelyk my zeiven uit liefde tot u.

In deze liefde wil ik leven en sterven.

Akt van Berouw.

Myn Heer en myn God! het is my leed, uit den grond van myn hert, dat ik uwe goddelyke Majesteit heb vergramd; ik haet en verzaek al myne zonden, uit liefde tot u, en ik maek een vast voornemen van niet meer te zondigen, de occasie van zouden te schouwen en myn leven te beteren.

Alles tot meerdere eer en glorie Gods.

AVONDGEBED.

In den Naem des Vaders, en des Zoons, en des H. Geests. Amen.

Ik bedank u, myn God, over al de weldaden, welke

Sluiten