Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch staan de laatsten met de zoogenaamde burgerscholen op een lijn, terwijl de Polytechnische scholen in rang naast de academiën staan.

Zulke onregelmatigheden zou men evenwel over het hoofd kunnen zien, wanneer het wetsontwerp op het hooger onderwijs verder aan de eischen voldeed, die men redelijker wijze daaraan stellen kan, maar dit juist is niet het geval. Noch het ontwerp-Heemskerk, noch het ontwerp-Fock zijn tegen de eischen der kritiek bestand; nu mag men toegeven, dat beide wetsontwerpen in vergelijking met den bestaanden toestand veel verbeteringen aanbrengen, — over het geheel genomen moet men het betreuren, dat men in Nederland de gelegenheid zich niet ten nutte maakt bij de nieuwe organisatie van het hooger onderwijs dat stelsel te volgen, dat elders bestaat en overeenkomstig is met den geest van vooruitgang; men loopt nu gevaar iets gebrekkigs tot stand te brengen, iets dat niet beantwoordt aan het doel, dat men zich in het belang van het vaderland voorstelt. Nederland is op het gebied van het hooger onderwijs veel ten achter en moet zich haasten die verbeteringen in te voeren, die in andere landen reeds burgerrecht verkregen hebben. Wat het middelbaar onderwijs betreft heeft het zonder twijfel dien weg ingeslagen , en nu reeds, na zoo weinig jaren, zijn de gunstige gevolgen niet achterwege gebleven. Mag men althans de resultaten van het onderwijs afmeten naar 't geen men op een openbare tentoonstelling ziet, dan moet ik eerlijk erkennen, dat de in der haast bijeengebrachte voorwerpen op de tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, zeer voor de burgerscholen pleiten, en ik heb niets dan lof voor de leeraars dier scholen, die in zulk een korten tijd zulke bewijzen gaven van de degelijkheid van hun onderwijs; geven de teekeningen, welke ik daar zag, een billijken maatstaf aan de hand om de andere leervakken te beoordeelen dan zullen de Nederlandsche burgerscholen zich weldra gerust met die in andere landen kunnen meten. En waarom zou men er aan twijfelen hetzelfde resultaat te verkrijgen na de aanstaande regeling van de gymnasiën en academiën? Waarom heeft men zich bij de burger-

Sluiten