Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de gymnasiën komen bij deze leervakken nog verschillende andere, als de beginselen der natuur- en scheikunde, de natuurlijke geschiedenis, de hoofdtrekken van de gemeente, provinciale en staats-inrichting van Nederland, de beginselen der staathuishoudkunde, Romeinsche en Grieksche antiquiteitenen uiterlijke welsprekendheid! Natuurlijk worden deze vakken alleen in de twee hoogste klassen van het gymnasium behandeld, daar men van een progymnasium naar een gymnasum moet kunnen overgaan.

Een tweede voorbeeld van zulk een bonte rij van leervakken in een onderwijswet naast elkander geplakt, is mij niet bekend Een wetgever moet zich, dunkt mij, een voorstelling maken van 'tgeen de hersenen van een jongen kunnen bevatten, maar de paragraaf zooals die daar voor ons ligt, herinnert onwillekeu-. rig aan die dwaze advertenties van kostschoolhouders, die met grooten ophef melden wat in hun school al niet geleerd wordt, en menig ouder is onnoozel genoeg om op zulk een bombast z\jn kind toe te vertrouwen aan een man, die op zich neemt wonderen te verrichten en zulke wonderen in een tijdvak van zes jaren!

Men zal wellicht opmerken, dat in het wetsontwerp-Fock. waarover wij zulk een ongunstig oordeel uitspreken, aan de ouders de vrije keus gelaten wordt uit het aantal leervakken die uit te kiezen, waarin zij verlangen, dat hun kind onderwijs zal ontvangen, maar dit neemt de mogelijkheid niet weg, dat men een leerling al de opgegeven lessen wil laten bijwonen. En honderd tegen éen, dat de meeste ouders voor het schoolgeld dat zij betalen, ook alles geleerd willen zien, op dezelfde wijze als er aan een opentafel altijd menschen gevonden worden, die alles in hun maag stoppen zonder te vragen, of zij het verteren kunnen; betalen moeten zij het toch en wat meer of wat minder, het kost toch hetzelfde; zij bedanken er voor om den logementhouder iets cadeau te geven!

Maar het onderwerp is van te veel gewicht om er den draak mede te steken. Al deze bezwaren nog daargelaten, zijn er nog andere redenen, waarom het groot aantal leervakken een be-

Sluiten