Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarmee wil ik niet uitgesloten hebben de oefening van de leerlingen om zich vrij en gemakkelijk uit te drukken, integendeel; ik stel dat zeer op prijs. Men kan dat doel bereiken op drie verschillende wijzen, i De leerling heeft zoowel den inhoud als den vorm voor zich, leest en leert van buiten en draagt het zoo goed mogelijk voor. De leeraar, die met het onderwijs in de moedertaal is belast, moet hieraan genoegzamen tijd en zorg besteden. De leesoefeningen zijn in alle klasseh zeer aan te bevelen. Daarna kiest men uit de stukken, die gelezen zijn,eenige uit, laat die van buiten leeren en uit het hoofd voordragen, noem het declameeren, oefening in uiterlijke voordracht, reciteeren, het laatste is missohien nog het beste. Op vele scholen worden de stukken, die van buiten geleerd moeten worden, door de leeraars zeiven uitgekozen; op andere laat men, inzonderheid in de hoogste klassen, de keuze aan de leerlingen over. Men bepale zich hierbij niet enkel tot dichters, maar néme van tyd tot tijd ook proza-schrijvers. Bij nadere overweging zal men inzien, dat deze oefeningen geleid moeten worden door den leeraar in de moedertaal en het opnemen van dé welsprekendheid onder de leervakken en het vaststellen van bepaalde uren minder doelmatig is.

Léés- en reciteeroefeningen zijn evenwel nog niet genoeg: straks moet de leerling zijn krachten beproeven om waar de inhoud is mede1 deeld, zelf den vorm te zoeken, d. w. z. hij móet het monde* ling meegedeelde of gelezene vrij kunnen wedergeven, zonder zich aan de ietter te binden; heeft hij ook hierin zich behoorlijk geoefend, dan wordt hem een onderwerp opgegeven en de vorm geheel overgelaten aan zijn eigen scheppingsvermogen. Niets is beter geschikt om den leerling in staat te stellen zijn eigen denkbeelden vrij en juist weder te geven. Sbhletërmacher, wiens Werken over paedagogie ook in Holland en terëcht op hoogen prijs worden gesteld, kent groots waarde toe aan deze oefeningen, en ik herhaal wat ik straks zeide, dat niet alleen de leerlingen van de hoogste klasse, m&ar van het begin af de leerling zich

1 Men vergelijke het uitnemende werk van Waits, allgemeine Piidagegik.

Sluiten