Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noeg wanneer men op een groot aantal leervakken kan wijzen, men moet voor alles streng en ernstig overwegen, of dat alles door de leerlingen ook kan worden opgenomen; men bedenke eerst, wat men verlangt. Wordt dit wetsontwerp aangenomen, dan vreezen wij, dat op de gymnasiën in Holland menschen zullen worden gevormd, die van alles in hun hoofd hebben opgenomen , op wie het de omnibus aliquid et de toto nihil volkomen van toepassing zal zijn maar eene degelijke wetenschappelijke ontwikkeling, waarop het op deze inrichtingen van onderwijs bovenal aankomt, ten eenemale zal ontbreken. Stélt men zich echter eene degelijke wetenschappelijke ontwikkeling ten doel dan moet men slechts eenige, de allernoodzakelijkste vakken kiezen, die grondig moeten onderwezen worden, en niet zulk een groot aantal, dat iemand ook op meer gevorderden leeftijd ze allen onmogelijk kan omvatten.

Het ontwerp-Heemskerk verdient in dit opzicht onvoorwaardelijk de voorkeur. Het stelt ten minste enkele leervakken, die wij op de gymnasiën niet wenschelijk achten, facultatief, terwijl het in art. 7 er bij voegt: «Aan de Gymnasia kan ook onderwijs gegeven worden in: enz.»

Toch kunnen wij ons met de hier in Art. 6 en 7 gevolgde verdeeling niet vereenigen; het onderwijs in de natuurkundige wetenschappen ontbreekt op de laagste klasse van de gymnasiën en progymnasiën geheel, en toch is niet alleen deze leeftijd volkomen geschikt om met dit onderwijs een begin te maken, maar wij houden het zelfs voor een gebrek in het onderwijs, wanneer die jaren niet worden aangewend om het opmerkingsvermogen van den leerling te ontwikkelen.

, In Duitschland heeft zich vooral in de laatste jaren bezig gehouden met de vraag, hoe men het geschikst het onderwijs in de natuurkunde op de gymnasiën zou regelen, zonder dat daardoor de studiën der classieken benadeeld werden, maar het wetsontwerp in Nederland schijnt van al % geen daarover is voorgevallen met eens notitie genomen te hebben, er is althans geen spoor van zichtbaar. Kan men over goede docenten beschikken, dan zal men in betrekkelijk korten tijd het op een vrij goede hoogte brengen met de leerlingen. Voor het onderwijs in de botanie en

Sluiten