Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzien althans moeten die examina afgenomen worden door de leeraars aan het gymnasium; het is het eenigste middel om de leerlingen tegen onbillijke beoordeeling te vrijwaren. De leiding van het examen kan eenvoudig aan een door de regeering benoemden persoon worden op gedragen; men kan hem het recht toestaan eenige vragen aan de leerlingen te doen, maar ook dit is niet eens noodig; alleen door te hooren en toe te zien, kan hij zich met zekerheid overtuigen of de aanstaande student aan de gestelde eischen voldoet, zoolang er ten minste bij de examina niet getooverd wordt.

De reglementen op het afnemen van deze examina loopen in Duitschland op sommige punten nog al uiteen, maar éen bepaling hebben zij allen gemeen, dat namelijk de docenten in de hoogste klasse in de eerste plaats met het afnemen daarvan zijn belast. Vooral verschilt het aantal docenten, die stembevoegd zijn bij de beslissing; in Nassau zijn 't alle docenten aan een gymnasium, zonder onderscheid van de klasse waarin zij onderwijs geven; in Hannover alleen de docenten die in de beide hoogste klassen onderwijs geven, in Schwerin alle leeraars aan het gymnasium, die een academischen graad bezitten; in Oostenrijk de docenten in de hoogste klasse. Men heeft dit gewijzigd in het nieuwe wets-ontwerp op de normaalscholen; behalve door de leeraars van de inrichting wordt het examen hier mede afgenomen door den inspecteur en een professor van de polytechnische school. Deze laatste bepaling komt mij zeer doelmatig voor, daar men hiermede van zelf een oordeel kan vellen, of de normaalscholen aan de verwachting beantwoorden of niet.

De tweede paragraaf handelt over de onderwijzers, wy kunnen daarover kort zijn. Niet dat wij alles wat daarover voorkomt, goedkeuren; vele bepalingen houden wij voor tamelijk overbodig en andere onderwerpen, die wel degelijk bij eene reorganisatie besproken hadden moeten worden, zijn niet vermeld.

Iedere organisatie, hetzij van het lager, hetzij van het hooger onderwijs, hangt in de lucht, wanneer de grondslagen niet goed gelegd zijn, en die grondslagen worden gevormd door goede onderwijzers. De beste bedoelingen moeten en zullen falen, de

Sluiten