Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortreffelijkste plannen loopen op niets uit, wanneer het ontbreekt aan krachten om ze ten uitvoer te brengen. En te vergeefs zien wij in het wetsontwerp rond naar eenige bepaling, die hieraan doet denken. Men heeft het minimum en het maximum van de traktementen van de leeraars aan de hoogescholen vastgesteld, maar van de jaarwedden van de docenten aan de gymnasiën wordt geen woord gerept, en mij dunkt dat dit even goed ter sprake had moeten komen als de traktementen van de onderwijzers aan de lagere scholen. De Staat kan de gemeentebesturen niet voorschrijven het bedrag van de traktementen, die zij aan de docenten van de door hen opgerichte gymnasiën,! moeten uit betalen, maar dan kan die bepaling toch vastgesteld worden voor de Rijksgymnasiën. Van de som, die men hiervoor beschikbaar wil stellen, hangt alles af om degelijke, flinke onderwijzers te krijgen, want al die holle klanken, dat de onderwijzersstand zoo verheven is, dat hij zijn loon met zich brengt, laten ons tegenwoordig tamelijk koud en zullen niemand verleiden zich aan het moeielijke vak van onderwijs te wijden. Ook hij die het onderwijs kiest uit lust voor het vak, verlangt, dat de betrekking hem ten minste zooveel zal opleveren, dat hij fatsoenlijk kan leven.

Dikwijls beschouwt men dit te veel als bijzaak, en ongehoord is het zeker dat in Nederland door 's lands vertegenwoordigers — en dat nog wel uit partij drijverij — aanmerking gemaakt is op de waarlijk niet weelderige traktementen van de leeraars aan de burgerscholen. Wij leven in een practischen tijd, en de meest talentvolle mannen kiezen dat beroep, dat hun van de materieele zijde de beste vooruitzichten oplevert. De mensch leeft niet van geest alleen, en overal heeft men in de laatste jaren getracht de positie der onderwijzers te verbeteren en ten minste jaarwedden te geven, die eenigszins geschikt zijn om in de levensbehoeften te voorzien. Dat de Staat hierin een voorbeeld moet geven, spreekt wel van zelf. Meestal zijn de gemeentebesturen alles behalve mild; zij zullen wel zorgen dat zij blijven beneden de som , die de Staat aan zijne inrichtingen geeft. Het is treurig genoeg, dat geschikte personen het onderwijs

Sluiten