Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En vooral in Nederland zijn wettelijke bepalingen dringend noodzakelijk; gaat men de statistieke bescheiden na, dan ziet men, dat onder den naam van gymnasiën een aantal scholenbestaan, waar het getal docenten ver beneden de behoefte is. Scholen met éen rector en hoogstens éen ot twee leeraars moesten in onzen tijd niet meer geduld worden. Wellicht zal men opmerken , dat ook het aantal leerlingen hier niet groot is, maar dit geeft volstrekt geen recht tot zulke inrichtingen; hieruit zou alleen kuhnën voortvloeien , dat het aantal gymnasiën te groot is en meer moet beperkt Worden. Een goede school is beter dan vele slechte.

Ten slotte nog eenige opmerkingen op § 3 , waar over de schoolgelden gesproken wordt. Men heeft aangenomen, dat op de gymnasiën schoolgeld zal worden geheven, niet boven de ƒ100 's jaars j of dit maximum niet te hoog is( kan ik moeilijk beoordeelen. Nederland is een zeer rijk land, en er zijn dus waarschijnlijk veel menschen, die deze soni gemakkelijk kunnen opbrengen; toch acht ik voor mij een nog veel lagere som wertschehjk om het gymnasiaal onderwijs ook voor de minder gegoede klasse toegankel'gk te maken» In Duitschland kan men geheel of gedeeltelijk vrij gesteld worden vftn het schoolgeld, en die bepaling werkt gunstig. De minder gegoede burgers leveren vaak de beste leerlingen, en ook Voor hen moet de gelegenheid open staan om hun kinderen geheel voor niet of tegen eene geringe bijdrage van het gymnasiaal onderwijs gebruik te laten maken, al ware 't alleen omdat Ook zij voor een deel bijdragen aan de kosten van het onderwas, die> niet geheel gedekt door de schoolgelden, op de belastingen gevonden moeten worden.

Sluiten