Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn om de middelen te vinden om aan het onderwijs meer te koste te leggen. Een regiment minder, en de zaak is in orde. Of zou ook in het vrije Nederland de overtuiging van de noodzakelijkheid om met veel soldaten te pralen zoo diep ingeworteld zjjn, dat eene beperking dezer uitgaven tot het rijk der onmogelijkheden behoort? En al ware dit zoo, zou dan dat rijke Nederland, nog niet enkele tonnen meer op kunnen brengen? Wij bevelen den minister van Financiën ten sterkste aan bij de hervorming van het belastingstelsel wat meer acht te geven op de belangen van het onderwijs.

Nederland's universiteiten waren vroeger door geheel Europa bekend; uit alle landen stroomden studenten daarheen om de beroemde mannen te hooren, die daar onderwijs gaven. Die tijd is voorbij. Terwijl vroeger ten minste de eene of de andere faculteit goed vertegenwoordigd was, klaagt men in Nederland zelf, dat met uitzondering van de theologie, geen wetenschap aan de academiën genoegzaam vertegenwoordigd wordt. Terwijl in Duitschland en andere landen voortdurend meer leerstoelen worden opgericht, blijft het aantal hoogleeraren in Nederland op zijn hoogst stationnair.

Men heeft verschillende middelen beproefd om de studenten meer liefde voor de wetenschap in te boezemen, maar zonder eenig wezenlijk resultaat, en men moet erkennen, dat de middelen, die men aanwendde, ook de meest geschikte niet waren. De propaedeutische studiën, die dienen moesten om de leemte aan te vullen van het gymnasiaal onderwijs, hebben den lust voor de wetenschap volstrekt niet aangewakkerd, het tegendeel is waar; de student zag zeer goed in, dat hij een of twee jaren zich moest bezighouden met zaken, die volstrekt niet in verband stonden met zijne aanstaande betrekking, en in plaats van tot 8§ne klassieke vorming iets bij te dragen verloor hij op de academie weldra de weinige sympathie voor de klassieken, die hij van het gymnasium had meegebracht. Men vergat, dat de student, blijde dat hij van den dwang van het gymnasium is verlost, een andere, meer vrije leiding behoeft. De meesten trachten dan ook zoo oppervlakkig mogelijk te voldoen aan hetgeen er vereischt wordt ;

Sluiten