Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het goed betalen kunnen, maken het zich nog gemakkelijker en laten het examen door een repetitor inpompen. Men bepaalt zich tot het allemoodzakehjkste, niet» meer. Zoo gebrekkig als de kennis was die men van het gymnasium meebracht, zoo weinig beteekenend waren de vorderingen die men in propaedeutische studiën maakte. Kan men scherper oordeel uitspreken over de opleiding van de studenten op de gymnasiën dan professor Cobet heeft gedaan ?

Wordt het tegenwoordige ontwerp tot wet verheven, dan vrees ik maar al te zeer, dat het op de academiën in Nederland geheel hetzelfde zal big ven. Men is bij de hervorming, die men wil tot stand brengen, niet van het ware standpunt uitgegaan. Met ambtenarij-bepalingen zal men den bloei der hoogescholen niet bevorderen, daartoe zijn andere middelen noodig. De veranderingen, die men wil invoeren, zijn op éene uitzondering na, zeer oppervlakkig en raken het wezen der zaak niet. In plaats van ook hier een onderzoek in te stélen naar de inrichting der akademiën in de verschillende landen en zich af te vragen van welke men de beste resultaten gezien heeft, stelde men zich tevreden met ook hier iets geheel hijzonderB te geven. Zal dit zeldzaam maaksel, dat op den bodem van dit wetsontwerp verrijzen zal, werkelijk levensvatbaarheid beaitten en iets bijdragen om Nederland agne oude plaats in de republiek der letteren weder te doen innemen ? Worden hiermee de gebreken weggenomen , die tegenwoordig de academiën aankleven 1 Wij zullen sten!

Elke hervorming van het hooger onderwas Wijft geheel onvruchtbaar, wanneer men niet allereerst begint met hetnoodige aantal hoogleeraren te geven, en dit is eh Mjjft de zaak der Regeering * die verplicht is de noodige middelen daarvoor te verschaften. Menige academie , die vroeger tot een der eerste kon gerekend worden, heeft hare vermindering daaraan te danken, dat men het aantal professoren geen gelijken tred deed honden met de uitbreiding, die de wetenschappen ondergingen. De waarde der academiën Wordt tegenwoordig niet meer afgemeten naar haar ouden roen»} maar naar het aantal docenten, de hulpmiddelen

Sluiten