Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

promotie van sommige en de inschrijving van andere studenten, zorgt draagt, dat ieder die drie volle op elkander volgende jaren aan de akademie vertoeft, in de gelegenheid is, over de voornaamste vakken de collegies bij te wonen. Dit geldt behalve de collegies van gewone professoren, ook die van titulaire en buitengewone professoren, maar niet die van de privaat-docenten.»

Met dit artikel bereikt men geheel hetzelfde doel, als men met art. 30 van het Nederlandsche wetsontwerp op het oog heeft en men heeft daarbij aan de professoren de vrijheid gelaten zooveel collegie-uren te geven en hun onderwerp te behandelen in zooveel cursus, als hun het best voorkomt. Er bestaan een aantal leervakken, die men onmogelijk in éen semester volledig kan behandelen. Op de meeste hoogescholen in Duitschland Worden anatomie, physiologie en chemie in twee semesters behandeld, zoodat alleen zij den geheelen cursus hooren, voorzoover die aan de akademie gegeven kan worden, die een geheel jaar het collegie bijwonen van een en denzelfden hoogleeraar. Hetzelfde geldt van vele andere collegies van de medische en juridische faculteit. De hoogleeraar in de algemeene geschiedenis, wanneer hg over alle tijdvakken collegie geeft, zal zich moeilijk binnen de vijf of zes semesters kunnen beperken. Waarom dan een regel vastgesteld, waarop men zooveel uitzonderingen maakt ?

Men zal na het gezegde licht begrijpen, dat ik evenzeer op moet komen tegen art. 34, waarin de bepaling voorkomt, dat het programma der collegies door de curatoren wordt vastgesteld. Wil men er al zulk een collegie op na houden, dan begrijp ik niet wat het met deze dingen te maken heeft. Men benoemt onderwyzers voor bepaalde vakken, en wanneer men dat dan volstrekt wil, dan kan men hun de verplichting opleggen van elke week een zeker aantal uren collegie te geven; verder kan men moeilijk gaan; al het overige dient aan de professoren zeiven te worden overgelaten. Het moet hun geheel vrij staan in het eene semester dit, in het andere weer een ander collegie te houden en dit te regelen naar hun goedvinden. Op niet éene academie in Duitschland bestaat zulk een politie-systeem, en de studenten hebben zich volstrekt niet te beklagen, dat er over een of ander belangrijk onder-

Sluiten