Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de collegie-gelden zijn onontbeerlijk om zich datgene aan te schaffen, wat hij voor zijne wetenschappelijke ontwikkeling noodig heeft , iets wat buitendien het onderwijs zelf weer ten goede komt.»

«Men spreekt van kwakzalverij, van eigenbaat, van blufl'erij , als het gevolg van die bepaling over de collegie-gelden , men spreekt van bezoedeling der reine wetenschap, van den slechten indruk, dien de afhankelijke positie der professoren op de studenten moet uitoefenen, alles goed en wel, maar het is de plicht van den Staat te zorgen dat de hoogleeraar aan de akademie als zelfstandig man kan optreden; elk ambtenaar, ook de onderwijzer aan eene akademie, moet in staat zijn om in zijne behoeften te voorzien. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan eerst kan er sprake zyn van eene afhankelijke positie. De schuld ligt niet in de regeling van de traktementen, die aan den eenen kant ten doel heeft de maatschappelijke positie te verzekeren, en aan den anderen het onderwijs zelf aan te moedigen, maar aan de inrichting der universiteiten, waarby* deze zeer goede grondslag ontbreekt.»

«Waar de straks genoemde gebreken gevonden worden , daar zyn zij niet het gevolg van de collegie-gelden, maar moeten toegeschreven worden aan andere oorzaken, aan het minder edele, den onderwijzer onwaardige karakter van den hoogleeraar, en de quaestie der collegie-gelden is slechts éen der aanleidingen om zulks te openbaren. En zijn die gebreken een uitvloeisel van het karakter, dan zal de afschaffing van de collegie-gelden die kwaal niet genezen, maar slechts aanleiding geven , dat deze zich in een anderen vorm openbaart. Hebben zeer overdrevene ingenomenheid met eigen verdienste en geringschatting van die van anderen , de hoogmoed en verwaandheid, die hiervan het onmiddellijk gevolg zijn, eerst den prikkel van geldelijk voordeel noodig om zich te openbaren, of treden zij niet te voorschyn in hunne wanstaltige trekken ook zonder uiterlijke aanleiding, ja zelfs ook daar, waar men kan berekenen, dat men er zich nadeel door berokkenen zal en aan een bepaald gevaar bloot stellen ? Het is geheel onnoodig afzonderlijke voorbeelden aan te halen by eene zaak, die uit zich zelf duidelijk genoeg is en ook hier vindt het spreekwoord

Sluiten