Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne toepassing, dat in eene goede zaak het misbruik volstrekt niet pleit tegen het gebruik.»

Met deze vraag staat echter eene andere quaestie in zeer nauw verband, die voor het onderwijs aan de akademiën niet minder gewichtig is, de plaats namelijk, die de privaat-docenten aan de universiteit innemen. Deze betrekking is voornamelijk in Duitschland ontstaan en wij hebben alle reden om ons hiermee geluk te wenschen.

De privaat-docenten vormen als 't ware den grondslag van de Duitsche universiteiten. In haar eigen boezem worden hierdoor de mannen gevormd, die tot den bloei der hoogescholen zooveel bijdragen. Jeugdige veelbelovende mannen verkrijgen hierdoor de gelegenheid zich voor het hooger onderwijs in eenige wetenschap voor te bereiden en den grond te leggen voor hun toekomstige positie. « Aangezien er eene vereeniging van vele voortreffelijke eigenschappen gevorderd wordt om een goed hoogleeraar te zijn,» zegt Thiersch in het straks aangehaalde werk, «spreekt het van zelf, dat zoo iemand niet in eigenlijken zin benoemd kan worden, maar door zijn geheele zijn als de aangewezen man wordt voor dit of dat vak, en zgne benoeming alleen de bevestiging is van de reputatie, die hij dodr z'gn eigen werkzaamheid verkregen heeft. Op de wetenschappelijke ontwikkeling, de talenten en bekwaamheden van de privaat-docenten berust de toekomstige bloei der akademie, zij z'gn als 't ware de vruchtbare bodem , waaruit telkens een nieuwe frissche lente aan den akademischen boom ontluikt.»

Zal men het nu om die reden wenschelijk achten, dat jonge menschen zonder fortuin er zich op toe zullen leggen om privaatdocent te worden, dan houde men in het oog, dat zij hun bestaan voor een deel zullen moeten vinden in de collegie-gelden. Stelt men, evenals in het ontwerp-Fock geschied is, slechts eene bepaalde som voor het geheele onderwijs, waarbij het den student geheel vrijstaat de collegies bij te wonen van de door den Staat benoemde hoogleeraren, dan is het zeer waarschijnlijk , dat de collegies van de privaat-docenten zeer slecht bezocht zullen worden. En men zal toch niet ter wille van het onderhoud van de privaatr docenten verlangen dat zij van het begin af, nog voor zij be-

Sluiten