Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft men b. v. te Weenen geen professor; men heeft evenwel twee privaat-docenten hiervoor; in physiologische chemie werd nog onlangs eveneens alleen door een privaat-docent collegie gegeven. Te Munchen heeft men geen professor voor de geschiedenis der geneeskunde; zij wordt gedoceerd door een privaat-docent. Z'tj geven dikwijls collegie over een of ander bijzonder onderwerp, dat een onderdeel uitmaakt van eene wetenschap, waarvoor een bepaalde professor is aangewezen; zoo b. v. voor de physica; terwijl de professor, aan wien het onderwijs in deze wetenschap is opgedragen, haar ook in haar geheelen omvang behandelt, zijn er privaat-docenten, die afzonderlijk collegie geven over de warmtetheorie , over spectraal-analyse, enz., en stellen daardoor hen, die hun leven meer bepaald wijden aan de studie van de physica, in de gelegenheid om in de onderdeden dezer wetenschap dieper door te dringen dan bij een cursus over algemeene natuurkunde het geval kan zijn. Hetzelfde is het geval met de geschiedenis der rechtsgeleerdheid.

Heeft een privaat-docent zich op litterarisch gebied een naam verworven en door zijn collegies bijval gevonden, dan verkrijgt hij gewoonlijk den titel van buitengewoon professor als een bewijs dat men zijne bekwaamheden waardeert, nu eens met, dan weder zonder vaste jaarwedde. Het traktement, dat hem wordt toegekend , is meestal zeer gering; de titel is voor hem de hoofdzaak , want hieraan zijn eenige niet onbelangrijke rechten verbonden. Hij verkrijgt namelijk zitting en stemrecht in de faculteit; op enkele akademiën bestaat nog de bepaling, dat bij stemming het aantal buitengewone professoren de helft van dat der gewone niet mag te boven gaan. Hierdoor worden de toekomstige gewone professoren ingewijd in al de aangelegenheden der universiteit en verkrijgen zij een kennis van zaken, die bij eene benoeming tot gewoon hoogleeraar een groot gemak oplevert. Zij stemmen mede bij de verkiezing van een decaan en van den rector magnificus, zonder evenwel voor deze betrekking in aanmerking te komen. Men meene niet, dat dit van Weinig beteekenis is; niet altijd zijn het de materieele voordeden alleen , die iemand aansporen.

Sluiten