Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beid geeft? Het verstandigst is, dunkt mij, zulk een artikel, dat nergens toe dient dan om verkeerde praktijken in de hand te werken, geheel weg te laten.

Het hoofdstuk «over de studenten» verdient m. i. de voorkeur , zooals het gesteld is in het ontwerp-Heemskerk; vooral blijkt dit uit de vergelijking van art. 97 met art. 56 ontwerpFock. Met recht wordt alleen hij als student beschouwd, die het bewijs overlegt van het toelatings-examen, terwijl het aan hen, die zich voor het akademisch onderwijs niet bepaald voorbereid hebben, volkomen vrgstaat sommige collegies bij te wonen en zich op die vakken toe te leggen, waarin zij zich wenschen te bekwamen. Volgens het ontwerp-Fock wordt ieder als student ingeschreven , die de ƒ 150 betaalt en kan hij daarmee alle collegies bezoeken , die aan de universiteit gegeven worden; wil hg' tot een of ander collegie worden toegelaten, dan betaalt hij slechts zooveel malen ƒ15, als hij lessen wenscht te volgen; hij wordt in het algemeen register ingeschreven, en slechts achter zijn naam in eene aanteekening er bij gevoegd, dat hij zich voor bepaalde lessen heeft aangemeld.

Vroeger heb ik reeds gesproken over den vorm en de wenscheïijkheid van een toelatingsexamen; ik kan hier volstaan met de vraag te opperen, of deze onbeperkte vrijheid van studie niet schadelijk zal werken op de wetenschappelijke ontwikkeling. In Duitschland maakt men bijna overal onderscheid tusschen gewone en buitengewone studenten; de eerste zijn ingeschreven op grond van een afgelegd examen, de laatste zijn hiervan volkomen vrijgesteld. Ik geloof, dat dit volkomen juist is.

Dc jaarlijksche bijdrage van de studenten voor de collegies, die zij bewonen, is betrekkelijk hoog. In Oostenrijk, waar aan eenige polytechnische hoogescholen eveneens eene som in eens betaald wordt voor het bijwonen van al de collegies, bedraagt deze niet meer dan f 50, en velen worden daarvan nog vrijgesteld , terwijl in het Nederlandsche wetsontwerp met geen enkel woord van de mogelijkheid eener vrijstelling wordt gewag gemaakt.

Het hoofdstuk over de curatoren had geheel achterwege kunnen blijven. Zoowel aan de gymnasiën als aan de akademiën

5

Sluiten