Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilderde, en op het groote gevaar wees, dat de Regeeringen bedreigde van de zijde der studenten. Met de inwendige aangelegenheden der akademie hebben die curatoren niets te maken, en het overige werk dat hun is opgedragen, kan even goed aan eene commissie uit de professoren worden toevertrouwd.

Het hoofdstuk over de « examina» wijkt geheel af van den weg, dien men tot dusver in Holland gevolgd is. Men heeft hier voornamelijk tweeerlei examen, dat van candidaat, waaraan geen bijzondere rechten verbonden zijn , en dat van doctor, dat recht geeft om toegelaten te worden tot bepaalde betrekkingen. Met dit wetsontwerp wordt eene geheel andere regeling vastgesteld. De verkrijging van den titel van doctor is voortaan geheel vrij, en de beslissing of een candidaat dien titel voeren mag, hangt geheel af van den senaat. De graad van doctor wordt tevens niet verleend op grond van een examen, maar «na de openlijke verdediging van een proefschrift. * Voor de uitoefening van een of ander maatschappelijk beroep, — «het doctoraat is een zuiver wetenschappelijke titel» — b. v. als arts, advocaat, enz., moet men een bewijs hebben van «meesterschap» en dit overleggen ook wanneer men een of andere staatsbetrekking aanvaardt. Deze bepalingen zyn slechts betrekkelijk nieuw; enkele wijzigingen daargelaten, is dit hoofdstuk overgenomen uit het ontwerp, dat is opgemaakt door de commissie van 1849. Deze nieuwe instelling schijnt derhalve in Nederland veel voorstanders te tellen, en een nader onderzoek vooral daarom te vereischen, omdat de Regeering zich hier beroepen kan op autoriteiten, die jaren geleden reeds op de invoering van dit stelsel hebben aangedrongen.

Vooreerst moet ik de opmerking maken, dat mijns inziens dit geheele hoofdstuk niet in deze wet thuis hoort en er volstrekt niet mee in verband staat. Wij verwijzen kortheidshalve naar 't geen hierover geschreven is in de Nederlandsche Spectator. De eischen, die men stellen wil aan hen, die den graad van doctor wenschen te verkrijgen, moeten geheel overgelaten worden aan de faculteit, aangezien aan dezen titel geen rechten verbonden zijn, of alleen zulke, waarover alleen de faculteit

Sluiten