Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Némen wij b. v. de seminariën voor philologie, dan zal iedereen bij ëenig nadenken inzien, dat het niet genoeg is, wanneer een of meer professoren voor de klassieke of moderne talen worden aangesteld eh hun opgedragen een aantal collegies te houden en een cursus te geven, die over eenige jaren verdeeld wordt; de aanstaande docenten moeten in de gelegenheid gesteld worden zich zelfstandig te vormen en zich op die wijze praktisch' voor hun toekomstige betrekking voor te bereiden. Het is een bekende waarheid, dat de aanstaande docent in den regel alles leert, behalve hetgeen hij boven alles noodig heeft. Collegies geven voor die bepaalde klasse is volstrekt niet genoeg; de docent moet leeren die schrijvers te vertalen en te verklaren, die op het gymnasium gebruikt worden. Tekst-kritiek heeft hij niet noodig, en men behoeft hem evenmin te oefenen in het maken van. zeer scherpzinnige conjecturen; hij moet zich bewegen op het gebied van het gymnasiaal onderwijs, en de hoofdzaak moet zijn hem te wijzen op datgene, wat de veelzijdige ontwikkeling der leerlingen kan bevorderen. Niet minder tijd moet hier besteed worden aan het paedagogisch gedeelte, want het zal toch wel een eerste vereischte zijn, dat hij, aan wien het onderwijs van de jeugd straks zal worden toevertrouwd, in de eerste plaats bekend wordt gemaakt met de leerlingen, waaronder hij werkzaam zal zijn.

Hetzelfde geldt van het onderwijs in de meetkunde en de natuurkunde. De scholen uitsluitend voor de vorming van onderwijzers aan de gymnasiën, zijn de roem van Duitschland, en het verwondert mij zeer dat ik in het Nederlandsche wetsontwerp niets van dien aard aantref. Men ontmoet niet zelden docenten, die'Zeer te huis zijn in de moeilijkste vraagstukken der hoogere meetkunst, maar van de eenvoudigste bewijzen uit de lagere meetkunst niets afweten. Men houde dit niet voor onmogelijk, wij zouden een aantal feiten hiervoor kunnen aanvoeren , en de oorzaak ligt meestal daarin, dat de professoren het onderwijs in de lagere meetkunde te min achten en verzuimen al die wenken in hun onderwijs in te vlechten , die de docenten naderhand zoo uitnemend te stade kunnen komen.

Sluiten