Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Calvijn, en door de omstandigheden en door den aard zijner betrekking te Genève, althans voor 1555 en in zijne Institutie, meer de aandacht heeft gevestigd op de inrichting der locale gemeente, dan wel op het verband der kerken onderling. Ook mag niet vergeten worden, dat volgens Calvijn de kerk niet afhankelijk is van den kerkvorm; de kerk is daar waar het woord zuiver gepredikt wordt en de sacramenten naar de instelling van Christus worden bediend. Ecclesiae anima est puritas doctrinae, schrijft hij aan den koning van Polen. Leer en tucht zijn bij hem meer hoofdzaak dan de kerkvorm. Evenwel, zooals Lechler (die Presbyterial-Synodal Verfassung der Reform. Kirchen) opmerkt, heeft Calvijn het eerst den presbyterialen kerkvorm wetenschappelijk gegrond en consequent toegepast. Hij heeft dien vorm te Genève doorgevoerd, en haar kerk gemaakt tot een bolwerk der Reformatie en de bakermat van moedige Evangeliepredikers en martelaren.

Vestigen wij thans eenige oogenblikken onze aandacht op Frankrijk, waar de kwestie het eerst en het zuiverst is geformuleerd, en waar wij het voorbeeld vinden door onze vaderen gevolgd.

In 1555 werd de gereformeerde kerk te Parijs georganiseerd, ouderlingen en diakenen benoemd, een kprte belijdenis des geloofs in 18 artikelen opgesteld, die in het jaar 1557 aan Calvijn werd gezonden. Dit voorbeeld werd te Meaux en in vele andere plaatsen gevolgd. Mais les Eglises étaient isolées, indépendantes les unes des autres; il fallait les confédérer, les réunir en une seule Eglise générale, soit pour maintenir 1'unité de la croyance et de discipline, soit pour opposer une plus forte barrière aux coups de 1'ennemi (de Félice: Histoire des Protestants de France). Tegen het einde van 1558 was de predikant van Parijs naar Poitiers getogen; hij woonde er de avondmaalsviering bij, en daar er nog meer predikanten waren, spraken zij over de belangen hunner kudden, over de leer en de tucht. Zoo kwam men tot de gedachte dat het

Sluiten