Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Synoden moet de verklaring van het verschijnsel gezocht worden; de confessie wortelt in de Kerken, niet in eene Synode; omdat de Kerken ze hebben aangenomen, daarom vermeit ze de Synode'). In die jaren werden er vier Synoden gehouden waarin over de Confessie niet gesproken werd; daarentegen op die vart Antwerpen, op Pinksteren 1565, werd gezegd: art. 1 Qu'au commencement de chaque Synode on ait a faire lecture de la confession de foi de ce pais, tant pour pro tester de notre union, que pour adviser s'il n'y a rien a changerou amender. Terwijl Junius vermeldt dat hij „omtrent dien tijd de confessie der Kerken volgens 't goedvinden der Synode, die in 't beginsel van Mei gehouden was geweest, overzien zijnde aan de broederen te Genève heeft gezonden." In de acten evenwel, zooals die in de Livre Synodal voorkomen, heb ik van dien last aan Junius niets gevonden; terwijl van de Synode van Pinksteren 66, waarin de Belijdenis, zooals men gewoonlijk leert, zou veranderd zijn, geen bekende acten bestaan. Wel heeft de consistoire d'Anvers omtrent dien tijd een korte geloofsbelijdenis in 18 artikelen doen opstellen, welke volgens het eenig exemplaar van dit stuk, op 28 July 1566, na de Hagepreek, bij Antwerpen, gelezen werd. Deze confessie werd door Junius, na den beeldstorm, naar de Edellieden te St. Truyden vergaderd gebracht. (Willemse: Mengelingen 1829.) Alles wijst er ons op dat de confessie als formula consensus van de Kerken zeiven is uitgegaan. Te Antwerpen, waar in 1565 waarschijnlijk de opstellers ook tegenwoordig waren -), wordt het f e i t geconstateerd

J) Dat de kerken, dat is de gemeente, door haar wettige voorgangers, haar belijdenis zouden uitspreken, zooals de Hoogleeraar Gunning bedoelde in zijn bekend voorstel, is dus zuiver gereformeerd; maar dat de kerken,'zooals de Heer Chavannes en de meerderheid der Synode van 1884 bedoelden, ook'bij verschillende belijdenissen toch in één kerkverband zouden kunnen blijven, is niet alleen volstrekt ongereformeerd, het is de ongerijmdheid zelve.

2) Gui de Bres, na vier jaren te Sedan te hebben vertoefd, is in het jaar 1565 tot 1566 te Antwerpen eenigen tijd predikant geweest, en van daar aanvang Augustus naar Valenciennes teruggekeerd.

Sluiten