Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij door de Kerken in het land is aangenomen. Ook te Wesel sprak men van de doctrina quae in Ecclesia publice retinetur. Ook te Embden in 1571 spreekt men van de belijd enisse des geloofs der Nederlandsche Kerken.

Wat de Kerkorde betreft, heeft de Synode te Armentières bepaald dat eerst de plaatselijke Kerk moet georganiseerd worden; het volgende jaar in Mei wordt bepaald te Antwerpen , weder in navolging der fransche Kerkorde, nulle église ne pourra prétendre primauté ni domination 1'une sur 1'autre. Ja, reeds zoo vast waren toen de Kerken aan de confessie verbonden, dat alle pogingen om de Formula Consensus van Wittenberg te doen aannemen en daardoor eenheid tusschen die van de Confessie en die van de Religie te brengen, schipbreuk leden. Op 20 Augustus kwamen te Antwerpen meer dan 1500 vrijwillige gedeputeerden bijeen, die onder invloed van P. Datheen en Marnix de St. Aldegonde, de Augsburgsche Confessie en de Wittenbergsche Consensus ter zijde stelden, en de Confessio Belgica op 26 October aan den Koning van Spanje en aan Maximiliaan II als de uitdrukking van hun geloof aanboden. (Wolters: Reformations Geschichte der Stadt Wesel, p. 304).

Zoo hebben de Belgische broeders den dubbelen grondslag gelegd, waarop later gebouwd werd: de Kerk en de Belijdenis. Vergeeft aan eenen Belg, dat hij dit punt wellicht te uitvoerig behandelde.

Dat de tijden toen zwaar waren voor het volk Gods, behoef ik-niet te herinneren. Het jaar 1568 is onvergetelijk, zegt Hooyer, wijl ons volk door Philips en de Inquisitie veroordeeld, den tachtigjarigen oorlog begon; de hoofden van Egmond en Hoorne waren gevallen, Alva voortvarende in felligheid tegen de Onroomschen, de heertogten van Lodewijk van Nassau en Willem van Oranje ongelukkig geëindigd; duizende huisgezinnen staken naar Engeland over, waar het sedert 15S8 onder Elisabeth weder veilig was. Maar ook velen zijn naar

Sluiten