Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wesel-gevloden; daar was onder Willem, Hertog van Geef, het Roomsche geloof sinds 1542 geweerd, en het nieuwe geloof bloeide voorspoedig door de zorg van den kundigen Zuid-Hollandschen leeraar Iman Ortzen. Onder deze vluchtelingen bevonden zich een twintigtal leeraars, die in den uitersten nood der Kerk vol moed en vertrouwen een ConceptKerkenordening hebben opgesteld.

Ik bewonder de kracht van het geloof, het onwankelbaar vertrouwen op de macht des Evangelies dier vluchtelingen, en niet minder de degelijkheid hunner besluiten. Op hunne samenkomst passen de woorden van de Félice op de eerste Synode in Frankrijk:" rien de déclamatoire ni de violent, c'est une „dignité calme, une force paisible et sereine comme si les membres de 1'assemblée délibéraient dans une paix profonde et „sous la garde des lois"; en toch, hen allen bedreigde een wisse dood in het land, waarvoor zij een Kerkorde beramen.

Wat de Belgische Synoden onder 't Kruis begonnen, zou worden voortgezet; de namen van P. Datheen, Modet, Marnix de St. Aldegonde, Willem van Zuylen van Nijeveld geven dit genoeg te kennen. Sommigen onder hen, zeer waarschijnlijk, anderen zooals de Marnix en Datheen, hadden zeer zeker de Belgische Synoden bijgewoond.

Over den grondslag van de Kerken en het Kerkverband viel niet meer te beraadslagen; die behoefde niet gezocht noch gesanctioneerd te worden, die was gegeven, door de Kerken zelve reeds aangenomen met groote eenparigheid in het vaderland. Bij de groote vastheid van beginsel op dit gewichtig punt, wijs ik u op de groote mildheid in de toepassing ; van eene onderteekening werd te Wesel niet gesproken; men zal alleen de leeraars vragen of zij in alles overeenstemmen met de leer, quae in ecclesia publice retinetur, en die vervat is in de fransche Confessie, en in die, welke in het V1 a a m s c h vertaald, aan den Koning van Spanje en de overheid in Nederland was overgegeven. Aangaande den catechismus zal men

Sluiten