Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heidelbergsche in de Nederduitsche, en dien van Genève in de Waalsche Gemeenten gebruiken, totdat de eerste aanstaande Synode hierover zal besloten hebben.

Wat de Kerkorde zelve betreft, in weerwil onder de gereformeerden in dit opzicht verschillende regelingen beproefd waren, was men eenstemmig om den presbyteriaal synodalen Kerkvorm, als voor de Nederlanden den geschiktsten, aan te nemen. Ook hier treffen wij merkwaardige overeenkomst met de discipline des Eglises de France, dictee par Calvin.

De locale gemeente of plaatselijke Kerk is het fundament; daarvan gaat alles uit, daaraan is alles ondergeschikt. Qüando quidem et ad constituendas rite ecclesias imprimis erit necessarium summam ac praecipue curam, ut pii, docti et in scripturarum cognitione praestantes viri, qui Verbum Dei recte norint secare, ecclesiis praeficiantur ministri ac pastores, et i 11 is porro constitutis, ad unum consensum tum in doctrina, turn in ceremoriiarum ac disciplinae ratione, quoad ejus fieri ineundum retinendumque est, omnino expediet frequentes vicinarum conventus institui ecclesiarum, ad quos

de singulis rebus conferatur et simul Belgicae singulae

provinciae in certas ac ratas classes seu paraecias distribuantur, quo cuique ecclesiae constare possit, cum quibus graviora quaeque negotia, quae ad publicam utilitatem spectare videbuntur, sint conferenda consultandaque.

Doch dewijl vooralsnog van zoodanige zaken niets besloten kan worden, eer rebus ipsis usus et experientia quae loca, quibusque rebus futura sint maxime accommoda, zoo zal men alles in het werk stellen om eene algemeene Synode voor te bereiden, hier Synodus provincialis totius Belgii genoemd.

Tevens wordt bepaald dat wat allen aangaat, nu nog later door ééne Kerk mag worden beslist, zonder toestemming der andere Kerken, want dit is neque autoritati Scripturae neque aequitati legum consentaneum.

Bovendien werd bepaald dat, indien zoodanige Synode vel

Sluiten