Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cbrland vertegenwoordigde, en met „voorweten en welbelieven" der Staten gehouden werd.

De beginselen der Synode te Bouton, der samenkomst te Wesel' en der vergadering te Embden worden in deze Synode bevestigd en uitgewerkt: vooral die van Embden worden reeds in art. i bekrachtigd. Inzonderheid wat de vraag betreft die ons thans bezig houdt, is de overeenstemming volkomen: de plaatselijke Kerken zijn de vereeniging der geloovigen in éene plaats, en alzoo de openbaring van het lichaam van Christus, door de Belijdenis een met elkander en alle gezuiverde Kerken. Tegenover den Staat zijn de Kerken zelfstandig; gaf men te Wesel den raad bij beroepingen de medewerking in te roepen van den magistraat, hier was daarvan geen sprake. Zelfs wordt de mededeeling der gedane beroeping niet bevolen; waarschijnlijk dat daarom, toen de Staten in November des zelfden jaars orde stelden op de betaling der tractementen, de clausule kwam, „dat de betaling niet kan geschieden dan na „behoorlijk schijnsel van de overeenkomst bij den magistraat „met haarluiden gemaakt", en dat de Nationale Synode, vier jaar later, de mededeeling van gedane beroepingen aan den magistraat gebiedend voorschrijft.

Alzoo hebben de Nederlandsche gereformeerde Kerken zich zelfstandig geconstitueerd, georganiseerd en vereenigd, eenheid en zelfstandigheid beiden tegenover elkander en den Staat handhavende.

Sluiten