Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven, behoeft niet vermeld te worden, terwijl de Staten bij voortduring er naar streefden de Hervormde Kerken ondergeschikt te maken aan hun invloed. Vooral, zooals Fruyn opmerkt, was het de vrees voor de predikanten, die in 1597 en daarna de samenkomst der Nationale Synode belette. (Groen van Prinsterer, Handboek p. 168. 5 e Druk.) Wat de Remonstrantsche troebelen aangaat, zij het voldoende op te merken, dat over het algemeen de Remonstranten, die den Staat grooter macht toekenden, aan de zijde der Politici stonden; de ContraRemonstranten daarentegen meer de autonomie der Kerken en haar gebondenheid aan en door de Belijdenis, als grondslag van het Kerkverband vasthielden. Slechts twee getuigenissen uit die dagen: Toen in November 1610 door de Staten van Holland eenige artikelen ten gunste der Remonstranten werden aanbevolen, antwoordde Festus Hommius, predikant te Leiden, later scriba der Synode: „door het aannemen van zoodanigè „artikelen zouden wij komen gescheiden te worden van de „Kerken in de andere geünieerde Provincieën, alsmede in alle „andere landen." Het andere getuigenis zijn de schoone woorden van den Amsterdamschen Kerkeraad aan de Burgemeesteren gericht: „Het heeft met de Kerke Christi eene andere gelegenheid als met den Polityken staat. Want de gereformeerde „Kerken in deze Nederlanden hebben haren band ende eenig„heid onder malkander gehadt, ook toen zij nog onder 't Cruys „waren zuchtende, vóórdat de Unie tusschen de Provincieën is „gemaakt, welken bandt nimmermeer kan nog behoort opgelost te worden." (F. L. Rutgers: Het Kerkverband enz.)

De geloovigen zijn leden der ware Kerk van Christus. Op ééne plaats aaneengesloten, zijn ze de openbaring der ware Kerk, en gelijk het lichaam van Christus éen is, zoo zijn ze één in leer, in liturgie, tucht en bestuur, buigende voor Christus en zijn woord; de belijdenis is voor ieder de piéce justificative dat zij tot het lichaam van Christus behoort. Daarom wel eene Nationale Synode, maar geen natio-

Sluiten