Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 26 April 1814 deed de Commissaris Generaal aan den Koning het voorstel om eene Algemeene Synode bijeen, te roepen; twee dagen later verklaarde Willem I aan de afgevaardigden der Waalsche kerken: que peut-être il convoquerait dans le cours de 1'Année un Synode National.

Hiertoe is het, helaas, niet gekomen. De Raad van State oordeelde eene Synode i° -niet noodig, eenheid in het Staatsbestuur behoeft tot eenheid in het Kerkbestuur niet te leiden; 2° niet wenschelijk, nieuwigheden voor de Kerk waren steeds een bron van twist; 30 gevaarlijk voor den nieuwen Staat; 40 strijdig met de natuur van het Hervormde Kerkgenootschap; 50 allezins onraadzaam eene Synode besluiten te laten maken omtrent de zuiverheid der leer, dewijl men geen waarborgen had, dat daarbij de gematigdheid zou worden in acht genomen, welke alleen de rust der Kerk kon verzekeren; 6°. bovendien, indien de Synode bestond uit afgevaardigden der Classen, zou de wettigheid althans door de predikanten betwist worden; f. eindelijk, behoefde de Vorst volgens de Grondwet zich niet met de Kerkgenootschappen te bemoeien dan tot schikkingen van fmantieelen aard. Meende de Vorst evenwel, dat eenige maatregelen van Bestuur volstrekt noodig waren, dan stelde de Raad van State voor, eene consuleerende Commissie van eenige bijzonder verlichte leeraars uit onderscheidene Provinciën en andere kundige mannen te benoemen. Deze zou het Gouvernement kunnen voorlichten omtrent den vorm, welke aan het Kerkbestuur overeenkomstig de behoeften der onderscheidene gemeenten behoorde gegeven te worden.

De Koning verëenigde zich met het laatste gedeelte van dit advies. Bij geheim besluit van 25 Mei 1815 werden de leden der Commissie benoemd, op 17 Juni werd aan ieder van hen een Concept gezonden; den 25 Octoberkwamen de leden te 's Hage bijeen; en het door hen gewijzigde Concept werd den Koning aangeboden. De Regeering wijzigde nogmaals het Concept, en den 7 Januarij 1816 werd de nieuwe organisatie door den

Sluiten