Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarheid. Tegenstand kwam alleen van de Classis Amsterdam en van eenige predikanten uit de voormalige Classen Leiden en Woerden.

De bezwaren betroffen: i<> de wijze waarop het Alg. Regl. is vervaardigd; het is onwettig, als niet uit den bqezem der Kerk voortgekomen. 2°. De onbepaaldheid van den invloed aan het ministerieel Departement verleend. 3n. De groote macht aan het hoogste Kerkbestuur toegeschreven; te mfeer, nu de leden zullen stemmen zonder aan lastbrieven gebonden te zijn. Eene macht des te gevaarlijker, daar zij door weinigen uitgeoefend, in strijd is met dezelfde macht ende authoriteit, welke naar art. 32 der Belijdenis aan alle dienaars van J. C. toekomt, en die ligt in Pauselijke of Bisschoppelijke hiërarchie kan uitloopen.

Merkwaardig is het antwoord van den Commissaris-Generaal van Repelaar: „ik moet erkennen den grond niet te zien, „waarop de aanmatiging der Classis Amsterdam rust. Gelijk ",toch de voormalige Synoden uit de Classen haar oorsprong '^en gezach ontleenden, zoo waren de Classen slechts uitvloeisels '„van de kerkeraden en deze weder der gemeenten. Het zouden „dan eindelijk de gemeenten zelf geweest zijn, welke eigenlijk de beslissing hadden." En wat antwoordt nu v. Repelaar ? „De „classen zijn als zoodanig geen instelling der Apostelen, zooals „men zoude kunnen opmaken dat der adressanten gevoelen is, Ernaar alleen toevallige vrucht der omstandigheden der 16^ ",eeuw en de staatkundige gesteldheid dezer landen. Bij de "Reformatie is de uitwendige kerkvorm in verschillendelanden, „waar dezelve aangenomen werd, zeer onderscheiden gewijzigd, meestal naar den smaak der toenmalige burgerlijke ',overheid. Het eerste beginsel van het Protestantisme bestaat „juist in het zorgvuldig onderscheiden in zaken en vorm, van „Christendom en kerkbestuur, welke in tegenoverstelling bij „de Roomsch Catholieken onafscheidelijk vereenigd zijn." Maar het fraaiste is nog dit; „Het vaststellen van zoodanige wijzi-

Sluiten