Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigde de eerste Synode in haar eerste samenkomsten. Al werd niet uitdrukkelijk gezegd, evenals in een vroeger concept, dat men de leer niet mocht veranderen, men zou toch de leer onaangetast laten! Kerkrechtelijk moge men beweren, dat de Formulieren van Eenigheid nooit zijn afgeschaft, en zelfs dat de tegenwoordige Besturen bevoegd en verplicht zijn ze te handhaven, in jure spreek ik het niet tegen; maar feitelijk. ..? de leer is als een noli me tangere in een artikel van het Reglement onschendbaar verklaard; niemand mocht er aan raken; maar ten slotte is zij, bij gemis aan aanraking, in de officiëele, in de besturende Kerk verloren gegaan.

Met schaamte en leedwezen moet erkend worden dat de Koninklijke organisatie is aanvaard geworden vooral om de fïnantiëele voordeden. Voorzeker het gevoel van verademing dat nu Kerk en Staat, na zoovele schokken en verwisseling, eindelijk van het vreemde juk verlost, zelfstandigheid en onafhankelijkheid zouden verkrijgen onder een Prins van het geliefde Oranjehuis, deed ook zijn invloed gelden. Hoort slechts wat in het Actaboek van de DD. van Zuid-Holland te lezen staat, p. 401: „Zoodra de heuchelijke revolutie in de maand „November des jaars 1813 plaats had, tot groote blijdschap van "üeputaten, die voor het vaderland in het algemeen, en voor „de Hervormde Kerk in hetzelve in het bijzonder, met alle „recht, alle heil en zegen mochten beloven van de Regeering „van eenen Vorst uit het doorluchtig huis van Oranje, waaraan „Vaderland en Kerk zoozeer verplicht zijn, waren zij aanstonds „bedacht, om de dankbare en eerbiedige hulde der Synodus „van Z.-Holland aan den doorluchtigen Vorst op de meest gebaste wijze te brengen." Bovendien, de godsdienstige gezindte "an den Koning, zijne gehechtheid aan de leer der Hervormde Kerk waren boven alle verdenking verheven, terwijl de onpartijdigheid gebiedt te erkennen dat „de toenmalige rechtsovertuiging in Europa medebracht, dat in Protestantsche "landen de Souverein de bevoegdheid had het zoogenaamde

Sluiten