Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er wordt gevraagd medewerking niet tot den bloei der Gemeente, maar der Kerk, met opvolging van hare verordeningen. Terecht zegt Lechler: in den neuen Kirchenverfassung ist wesenlich die Grundform beibehalten, wie sie seit 1816 feststand.

Ook thans kan de vraag: in welk verband staan de lokale Gemeenten tot de Kerk in haar geheel? niet anders beantwoord worden dan: niet als zelfstandige lichamen, gelijk naar gereformeerde beginselen het wezen der Kerk medebrengt, maar als deelen van een geheel; een geheel, dat geheel anders is dan de gereformeerde Kerken der i6d«, 17de en i8de eeuwen waren, en ook anders dan eene Christelijke Kerk als openbaring van het lichaam van Christus behoorde te zijn!

En ook deze organisatie is wettig verbindend, wijl zij door ieder, die lid der Kerk werd, vrijwillig is aanvaard, en in 1852 evenmin als in 1816 ééne gemeente er tegen opgekomen is. '.

In één opzicht zijn wij in gunstiger positie dan voor 1852; vooral sinds de Wet van 1853 op de Kerkgenootschappen. Terecht zegt Mr. O. W. Star Numan, Prot. Bijdragen 1870 p. 515: „de wetgever van 1853 neeft. alle Koninklijke „inmenging afgeschaft en op de gestelde machten in het Hervormd Kerkgenootschap overgedragen." Minister van Bosse mocht, toen in 1870 Dr. Kuiper in zijne Vrijmaking der Kerk, en de Heeren van Lijnden v. Sandenburg, van Wassenaer Catwijck, Messchert van Vollenhoven in de StatenGeneraal zelf aandrongen op de intrekking der Koninklijke Besluiten, de reserves incluis, waarmede de nieuwe organisatie was goedgekeurd, toen naar waarheid antwoorden: dat zulke intrekking overbodig was, en de 'Kerkbesturen zich daarover niet behoefden te bekreunen. Ja, de Kerk is nu vrij; volkomen vrij om naar eigen goedvinden, en zonder tusschenkomst der Regeering, haar organisatie te wijzigen, en zoo zij wil tot een gezonden toestand terug te keeren. Als leden der Kerk zijn wij geroepen en verplicht daartoe mede te werken; maar vergeten wij toch niet, de Kerk in den schoonen, warén

Sluiten