Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

Blijkens de geschiedenis der Reformatie is overal, waar de beginselen van Calvijn haar invloed deden gelden, de constitueering der geloovigen in eene plaats tot een Kerk, als een eisch van Gods woord naar het voorbeeld der Apostelen beschouwd geworden.

II.

Na 1563 werden in deze landen de geloovigen in elke plaats tot eene Kerk geconstitueerd door aanvaarding der belijdenis en door samenstelling van een kerkeraad.

III.

Zulk eene Kerk is een openbaring van het lichaam van Christus, en als zoodanig één met alle gezuiverde Kerken, zoowel in het eigen land als daarbuiten.

IV.

Bepalingen tot onderhouding van eendracht in belijdenis, liturgie en handhaving der tucht mogen gesteld worden, mits conform den Woorde Gods en het voorbeeld der Apostelen, en door den kerkeraad zeiven of zijne daartoe gedeputeerden saamgesteld.

V.

Deze alzoo gestelde bepalingen zijn verbindend voor allen.

Sluiten