Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo vele kinderen Gods troost en sterkte in leven en in sterven hebben mogen ontvangen, neen, dan ben ik niet „kerkrechtelijk Gereformeerd", en dan wensch ik zulks ook nimmer te worden, maar zal er zoo sterk mogelijk tegen gekant blijven. Er is nog een hooger, een oneindig hooger regt dan 't gereformeerd kerkregt! Dat is 'tregt dat 't Lam Gods, dat geslagt is en overwonnen heeft, verkregen heeft van den Yader om door al wat leeft en ademt in hemel en op aarde te worden lofgezongen. Aan dat regt wordt op volmaakte wijze voldaan in de triumfeerende kerk daar boven, en in hare mate door tal van kerken hier beneden in alle landen. En nu zou alleen in onze kerk, in de Nederlandsche Hervormde, aan dat regt niet voldaan worden!! En zulks omdat 'tmet 'tkerkregt strijdig is!! Maar wat staat dan hooger: 't gereformeerd kerkregt? of 'tregt van den Koning Zijner kerk? Wie zal danhier te gebieden hebben: de Synode van Dordt? of Hij, Die van Zijnen Zoon zegt: „dat alle Engelen Gods Hem aanbidden"? Als 't Gereformeerd kerkregt 't verbiedt om in onze kerk Gezangen te zingen, Gezangen ofschoon die ter eere des Zoons zijn, dan is 't daardoor reeds in zich zelf, naar Gods Woord, veroordeeld, en dan is op dat kerkregt toepasselijk: „Summum jus summa injuria", d. i. 't hoogste regt is hier 't grootste onregt! Laat niemand mij hier tegenwerpen dat wij Christus toch ook in de Psalmen hebben. Ik ben de eerste die dat van ganscher harte toestem. Ik vind Hem 't geheele Oude Testament door, óók in de ceremoniën en schaduwen der wet, en predik Hem

Sluiten